Ochrana osobních údajů

Při ochraně a nakládání s Vašimi osobními údaji postupujeme v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), a přijali jsme vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Některé z těchto údajů nezpracováváme vždy, ale jen v odůvodněných případech:

Identifikační údaje – údaje jako je jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, kopie průkazu totožnosti či jiného obdobného dokumentu a podrobnosti o tomto dokumentu.
Kontaktní údaje – kontaktní adresa, email, telefon.
Komunikační údaje – zaslaná e-mailová komunikace s Vámi.
Politická exponovanost – zákon nám ukládá v odůvodněných případech zjistit, jestli jste či nejste politicky exponovaná osoba. Přesnou definici tohoto pojmu najdete buď v každém Prohlášení nebo v zákonu 253/2008 Sb. § 4 odst. 5.
Dokumenty o vlastnictví bankovního účtu – výpisy z banky nebo smlouvy o zřízení bankovního účtu a obdobné dokumenty dokazující, že právě Vy nebo Vaše společnost je vlastníkem daného účtu.
Další údaje o původu peněžních prostředků, oboru podnikání firem a zamýšleném účelu směny.

Jak a k jakým účelům zpracováváme Vaše osobní údaje?

Zpracování Vašich osobních údajů musí mít svůj právní základ. Může se jednat o Váš souhlas nebo pro účely plnění zákona, nebo plnění smlouvy či jednání o jejím uzavření.

Identifikace klienta – Vaše identifikační údaje potřebujeme znát nejenom pro účel uzavření smlouvy a abychom věděli s kým komunikujeme, ale znát tyto údaje nám i ukládá zákon č. 253/ 2008 Sb, laicky zákon proti praní špinavých peněz.

Dále ověřujeme zda-li nejste na sankčním seznamu AML, a u zaslaných dokumentů o vlastnictví účtu ověřujeme, že vlastníkem daného účtu jste Vy.

Zasílání servisních zpráv – potvrzení a doklady k jednotlivým obchodům zasíláme klientům emailem. Znát váš email je důležité pro plnění služby.

Klientům a uživatelům našich služeb zasíláme také důležitá upozornění o změnách služby či o plánovaném omezení provozu služby.

Marketing použít Vaši emailovou adresu pro přímý marketing nám umožňovaly české zákony ještě před GDPR. Používáme pouze email bez dalších údajů. Obchodní nabídky zasíláme max. 1-2 krát ročně, protože ani my nemáme rádi spam. U každého takového emailu máte vždy možnost se odhlásit od příjmu dalších nabídek.

Hlášení podezřelých obchodů – pokud některý obchod vyhodnotíme jako podezřelý z pohledu zákona proti praní špinavých peněz a financování terorismu, máme zákonnou povinnost takový obchod nahlásit Finančnímu analytickému úřadu. V takovém případě bychom Vaše osobní údaje a další podrobnosti o obchodu předali tomuto úřadu.

Předání údajů třetím stranám (např. další společnosti ve skupině EasyChange) – bez Vašeho souhlasu Vaše údaje třetím stranám nepředáváme. Pokud projevíte zájem o služby třetích stran, požádáme Vás o souhlas s předáním Vašich osobních údajů třetí straně (například Vašeho jména a e-mailu pro propojení komunikace mezi Vámi a danou třetí stranou).

Jste povinni nám osobní údaje předávat?

Nejste povinni nám osobní údaje předávat, ale bez poskytnutí údajů, které potřebujeme pro realizaci obchodu či naplnění služby a pro splnění našich zákonných povinností (identifikace apod.), nemůžete využívat našich služeb. Jsme v tomto ohledu především podřízeni zákonu 253/2008 Sb. v aktuálním znění a souvisejícím předpisům.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Po ukončení spolupráce uchováváme Vaše údaje povinně po dobu 10 let. Pokud nám udělíte souhlas, uchováváme tento souhlas po dobu 5 let nebo dokud jej neodvoláte. Pokud nám jen poskytnete údaje pro návrh uzavření smlouvy, ale k naplnění tohoto účelu nedojde, údaje vymažeme do 1 kalendářního měsíce od jejich poskytnutí.

V případě poptávek po obchodech, které naplňují některé znaky podezřelých obchodů (dle definice zákona 253/2008 Sb.), uchováváme e-mailovou komunikaci a další údaje i nad tuto dobu 1 kalendářního měsíce z důvodu předcházení podezřelým obchodům v budoucnu.

Komu můžeme Vaše osobní údaje předávat?

Vaše osobní údaje můžeme předat např. našim dodavatelům – poskytovatelům IT služeb, poskytovatelům e-mailových služeb, nebo poskytovatelům poštovních služeb. Tj. jen v souvislosti s výkonem naší činnosti, je-li to potřebné ke splnění našich služeb pro Vás.
Ze zákona také máme povinnost v určitých případech Vaše osobní údaje předat státním dozorovým orgánům (např. České národní bance, Ministerstvu financí), orgánům činným v trestním řízení, a při našem zjištění podezřelého obchodu Finančnímu analytickému úřadu.

Jaká práva máte?

  • právo na výpis svých osobních údajů dle čl. 15 GDPR
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  • právo odvolat souhlas se zpracováním údajů
Pokud nebudete s řešením Vaší žádosti spokojeni, můžete také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jméno a kontaktní údaje správce:

* Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.