Reklamační řád

Povinná osoba

EasyFunding a.s.
se sídlem Jungmannova 747/28, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ 17083567
zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 27248
jednající osoba – statutární orgán Ing. Matěj Novák, nar. 21.4.1985

I. Definice pojmů

 1. Reklamace je požadavek klienta, aby povinná osoba napravila nedostatky v plnění podmínek vyplývajících ze smluvního závazku a/nebo z nesprávného postupu při poskytování služeb povinné osoby klientovi.
 2. Stížnost je projev nespokojenosti klienta upozorňující na nedostatky v postupu či v plnění povinností povinné osoby, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

II. Předmět a účel reklamačního řádu

 1. Tento reklamační řád upravuje způsob komunikace klienta s povinnou osobou v situaci a za stavu, kdy má klient důvodně za to, že povinná osoba porušila při plnění svého smluvního závazku vůči klientovi svou povinnost, vyplývající ze smlouvy a/nebo z obecně závazného právního předpisu.

III. Způsob podání

 1. Reklamace/stížnost může být podána povinné osobě
  • osobně v sídle povinné osoby,
  • písemně na adresu sídla povinné osoby,
  • telefonicky každý pracovní den (9-16 hod.) na tel. č. +420 222 955 964,
  • e-mailem na e-mailovou adresu info@easyfunding.cz,
  • s tím, že všechny kontakty za účelem podání reklamace/stížnosti jsou pravidelně veřejně přístupné na webové stránce povinné osoby www.easyfunding.cz, a jsou v případě jejich změny pravidelně aktualizovány.
 2. Nesprávnou či neúplnou reklamaci/stížnost může klient doplnit do 10 dnů ode dne doručení výzvy povinné osoby klientovi k jejímu doplnění klientovi.

IV. Náležitosti

 1. Klient je povinen ve své reklamaci/stížnosti uvést své identifikační údaje:
  • fyzická osoba jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, a číslo smlouvy,
  • právnická osoba obchodní firmu a/nebo název, IČ, sídlo, číslo smlouvy, jméno a příjmení zastupující osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby.
 2. Pro řádné vyřešení reklamace/stížnosti je klient povinen popsat podstatu skutečnosti, která je předmětem reklamace/stížnosti, uvést kontaktní údaje na svou osobu, a navrhnout požadované řešení.
 3. Povinná osoba je oprávněna si vyžádat od klienta doložení dokumentace podstatné pro řešení reklamace/stížnosti, a to v úředně ověřené podobě.

V. Výjimky

 1. Povinná osoba není oprávněna ani povinna přijmout reklamaci/stížnost klienta v případě, kdy:
  • není dodržen způsob, forma nebo náležitosti reklamace/stížnosti, a to ani v dodatečné lhůtě poskytnuté pro doplnění reklamace/stížnosti,
  • již probíhá řešení reklamace/stížnosti jiným pravomocemi vybaveným subjektem,
  • ve věci probíhá řízení před příslušným soudem, nebo příslušný soud již rozhodl,
  • stěžovatel není klientem povinné osoby.

VI. Předsmluvní lhůta na rozmyšlenou pro nekvalifikovaného investora

 1. Předsmluvní lhůta na rozmyšlenou začíná běžet okamžikem nabídky investování nebo vyjádření zájmu potenciálního nekvalifikovaného investora a její platnost končí po uplynutí čtyř kalendářních dnů.
 2. Během předsmluvní lhůty na rozmyšlenou může potenciální nekvalifikovaný investor kdykoli svou nabídku investování nebo vyjádření zájmu o nabídku skupinového financování odvolat bez udání důvodu a jakéhokoli sankčního postihu.
 3. Způsoby pro odvolání nabídky investování nebo vyjádření zájmu jsou tytéž, jako způsoby, jimiž může potenciální nekvalifikovaný investor učinit nabídku investování nebo vyjádřit zájem o nabídku skupinového financování.

VII. Lhůty k vyřízení

 1. Povinná osoba vyřizuje reklamace/stížnosti bez zbytečného odkladu, s tím, že maximální lhůta pro vyřízení reklamace/stížnosti je 30 kalendářních dnů od jejího doručení povinné osobě, přičemž do lhůty pro vyřízení reklamace/stížnosti se nezapočítává lhůta 10 dnů pro její doplnění.
 2. V odůvodněných případech je povinná osoba oprávněna lhůtu pro vyřízení reklamace/stížnosti prodloužit o dobu nezbytně nutnou, o čemž je povinna klienta informovat, včetně důvodů pro prodloužení lhůty.

VIII. Forma vyřízení

 1. O výsledku šetření reklamace/stížnosti bude klient vyrozuměn prostřednictvím e-mailu, nebo prostřednictvím písemné odpovědi zaslané na kontaktní adresu klienta.
 2. Je-li reklamace/stížnost podána osobně či telefonicky, a nelze-li reklamaci/stížnost vyřídit ihned na místě, bude klient vyrozuměn o vyřízení prostřednictvím e-mailu, nebo prostřednictvím písemné odpovědi zaslané na kontaktní adresu klienta.
 3. Povinná osoba o každé jednotlivé reklamaci/stížnosti pořizuje písemný záznam v elektronické databázi a vede evidenci přijatých reklamací/stížností, která umožňuje vedení záznamů o reklamacích/stížnostech, o odpovědích na dotazy/podněty, o opatřeních přijatých na základě reklamací/stížností či opakovaných reklamací/stížností v téže věci.
 4. Evidence reklamací/stížností obsahuje následující údaje:
  • datum přijetí reklamace/stížnosti,
  • identifikační údaje stěžovatele,
  • hodnocení reklamace/stížnosti jako oprávněné či neoprávněné,
  • způsob vyřízení reklamace/stížnosti,
  • opatření přijatá na základě reklamace/stížnosti,
  • datum vyřízení reklamace/stížnosti.

IX. Opravné prostředky

 1. V případě, že klient není spokojen s vyřízením reklamace/stížnosti, je oprávněn se obrátit:
  • na příslušný soud, je-li předmětem reklamace/stížnosti porušení právní povinnosti povinné osoby podle obecně závazných právních předpisů a/nebo je předmětem reklamace/stížnosti vznik majetkové škody či nemajetkové újmy na straně klienta,
  • na Finančního arbitra ČR, je-li předmětem reklamace/stížnosti porušení právní povinnosti povinné osoby při plnění smluvního závazku vůči klientovi,
  • na Českou obchodní inspekci, je-li předmětem reklamace/stížnosti porušení právní povinnosti povinné osoby při plnění smluvního závazku vůči klientovi jako spotřebiteli,
  • a dohledový orgán ČNB, bez ohledu na předmět reklamace/stížnosti.

X. Platnost, účinnost a zveřejnění

 1. Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.1.2023.
 2. Reklamační řád je zveřejněn na webových stránkách povinné osoby www.easyfunding.cz.

XI. Schvalovací doložka

 1. Reklamační řád byl v tomto znění schválen rozhodnutím statutárního orgánu povinné osoby ze dne 1.1.2023.

EasyFunding a.s.