Všeobecné obchodní podmínky

Poskytovatel služeb crowdfundingové platformy

(dále jen „poskytovatel“):

EasyFunding a.s.
se sídlem Jungmannova 747/28, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ 17083567
zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 27248
jednající osoba – statutární orgán Ing. Matěj Novák, nar. 21.4.1985

I. Preambule

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou pro uživatele crowdfundingové platformy (dále jen „platforma“) závazné, a každý uživatel je povinen se s VOP seznámit před prvním využitím jakékoli služby platformy.
 2. Používáním služeb platformy souhlasí uživatel s těmito VOP a zavazuje se VOP dodržovat.
 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo k dílčím změnám jednotlivých ustanovení VOP, tedy podle uvážení změnit či nahradit VOP, nebo pozastavit či ukončit poskytování služeb na platformě.
 4. Všechny změny VOP budou vždy předem zveřejněny na webu platformy, a každý uživatel se zavazuje změny sledovat.

II. Služba

 1. Platforma je zřízena za účelem prezentace a umístění projektů (dále jen „projekt“), které mohou podporovatelé pomoci investovat službou kolektivního financování, crowdfundingu.
 2. Prezentace projektu musí obsahovat konkrétně stanovenou cílovou částku (dále jen „cílová částka“), která je nezbytná pro realizaci projektu, a termín pro naplnění cílové částky.
 3. Podporovatelé mohou projekt financovat poskytnutím úvěru (dále jen „úvěr“).
 4. Prezentace projektu musí obsahovat minimální a maximální částku úvěru od jednoho podporovatele.
 5. Prezentace projektu musí obsahovat fixní úrokovou sazbu, kterou je úvěr úročen po celou dobu trvání úvěru.
 6. Prezentace projektu musí obsahovat podmínky splatnosti úvěru a úroku z úvěru.
 7. Naplnění cílové částky v určeném termínu musí být vždy zveřejněno na webu platformy.
 8. Naplněním cílové částky se projekt pro jeho financování uzavírá.
 9. V případě, že v určeném termínu nedojde k naplnění cílové částky pro realizaci projektu, investované peněžní prostředky se vrací podporovatelům.

III. Souhlas s podmínkami webu platformy

 1. Souhlas s podmínkami webu platformy je vyjádřen registrací uživatele na webu platformy.
 2. Poskytovatel se zavazuje registrační údaje uživatele chránit před zneužitím ze strany třetích osob a užívat tyto údaje výhradně pro potřeby webu platformy.

IV. Definice pojmů

 1. Uživatel – jakýkoli návštěvník webu platformy.
 2. Registrovaný uživatel – uživatel ve věku minimálně 18 let, který se na webu platformy registroval, a tím umožnil a vyjádřil souhlas s tím, aby poskytovatel shromažďoval a spravoval registrační a identifikační údaje registrovaného uživatele.
 3. Aktuální projekt – prezentace činnosti/podnikání na webu platformy, s předem určenými podmínkami, kterými jsou cílová částka, termín naplnění cílové částky, splatnost úvěru, a úrok z úvěru.
 4. Schválený projekt – projekt, u kterého poskytovatel souhlasí se zveřejněním a umístěním na webu platformy za účelem naplnění cílové částky.
 5. Úspěšný projekt – projekt, u kterého se dosáhne v určeném termínu cílové částky, čímž vystavovateli vznikne nárok na výplatu načerpaných peněžních prostředků.
 6. Neúspěšný projekt – projekt,  u kterého se nedosáhne v určeném termínu cílové částky, čímž vystavovateli zaniká nárok na výplatu načerpaných peněžních prostředků a podporovatelům jsou vráceny investované peněžní prostředky.
 7. Vystavovatel – fyzická nebo právnická osoba, která na webu platformy umístí svůj projekt, a nabízí tím pro potencionální podporovatele vstup do smluvního vztahu.
 8. Podporovatel – registrovaný uživatel, který přispěje svou investicí k naplnění cílové částky, čímž vstoupí do smluvního vztahu s vystavovatelem.
 9. Cílová částka – požadovaná celková peněžní suma, kterou chce dosáhnout vystavovatel na splnění a realizaci projektu, s tím, že dílčími částkami se na tuto cílovou částku skládají jednotliví podporovatelé.
 10. Poskytovatel – poskytovatelem služeb kolektivního financování, crowdfundingu, a obstaravatelem smluvního vztahu mezi vystavovatelem a odporovateli, je společnost EasyFunding a.s., se sídlem Jungmannova 747/28, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 17083567, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 27248.
 11. Výplata cílové částky – finanční obnos, který náleží vystavovateli v případě, že je jeho projekt úspěšný, tedy v určeném termínu došlo k naplnění cílové částky, s tím, že výplata, po odečtení provize a poplatku za transakci, bude uskutečněna po uplynutí termínu projektu a po provedení AML identifikace a kontroly vystavovatele podle zák. č. 253/2008 Sb.
 12. Termín projektu – dohodnutá doba, po kterou bude projekt zveřejněn na webu platformy za účelem naplnění cílové částky, s tím, že termín projektu je stanoven na 3 kalendářní měsíce, nebo 6 kalendářních měsíců, nebo 9 kalendářních měsíců, nebo 12 kalendářních měsíců, případně individuálně podle dohody vystavovatele a poskytovatele, s tím, že možnost výběru termínu projektu vystavovatelem může být ze strany poskytovatele podmíněn výší cílové částky.
 13. Provize – provize za naplnění cílové částky, jejíž výše a splatnost jsou uvedeny v ceníku služeb, který je přílohou VOP.
 14. Transakční poplatek – poplatek z každé finanční transakce mezi vystavovatelem a podporovateli, jehož výše a splatnost jsou uvedeny v ceníku služeb, který je přílohou VOP, s tím, že poskytovatel si vyhrazuje právo ke změnám ceníku služeb.

V. Uživatelské podmínky

 1. Při užívání webu platformy je každý uživatel povinen dodržovat právní předpisy České republiky.
 2. Registrace a vedení administrativního rozhraní je bez poplatku.
 3. Registrovaný uživatel není oprávněn užívat web platformy za jiným účelem, než jaký je uveden v těchto VOP, a je povinen služby poskytovatele využívat výhradně osobně, nikoliv v rámci zastupování, zprostředkování či jiným obdobným způsobem, s tím, že užití a výsledek služby poskytovatele nejsou přenosné.
 4. Registrovaný uživatel je odpovědný za jakoukoli aktivitu na svém účtu a není oprávněn nechat provádět jakékoli operace se svým účtem jiné třetí osoby, s tím, že za případné porušení této povinnosti nenese poskytovatel jakoukoli odpovědnost.
 5. Vystavovatel i podporovatelé jsou povinni poskytnout veškeré potřebné údaje pravdivě a věrohodně, a užívat web platformy výhradně osobně, s tím, že v případě porušení této povinnosti je poskytovatel oprávněn účet, který je dotčen porušením této povinnosti, zablokovat.
 6. Vystavovatel není oprávněn umístit na web platformy a/nebo stránku projektu takový obsah, který poškozuje či je v budoucnu způsobilý poškodit práva jiných třetích osob.
 7. Registrovaný uživatel není oprávněn služby poskytovatele užívat k jinému účelu, než k jakému jsou určeny.

VI. Práva a povinnosti

 1. Vystavovatel je povinen uvádět přesné a pravdivé informace, a v případě změn je také aktualizovat.
 2. Zveřejněním projektu na webu platformy je mezi vystavovatelem a poskytovatelem  uzavřen smluvní vztah, jehož  nedílnou součástí jsou tyto VOP, ve znění účinném ke dni zveřejnění projektu, a jehož předmětem je závazek poskytovatele po určenou dobu (termín projektu) zveřejnit projekt na webu platformy, a po naplnění cílové částky poukázat na účet vystavovatele peněžní částku, a závazek vystavovatele tuto částku přijmout, a použít výhradně na úhradu potřeb spojených se splněním a realizací projektu.
 3. Okamžikem zveřejnění projektu na webu platformy vystavovatel prohlašuje, že přistupuje k těmto VOP.
 4. Poskytovatel je oprávněn v případě úspěšného projektu od celkové vybrané částky (cílová částka), snížené o transakční poplatek, odečíst dále provizi.
 5. Poskytovatel je povinen poukázat zbylou částku na účet vystavovatele, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uplynutí termínu projektu a provedení AML identifikace a kontroly vystavovatele podle zák. č. 253/2008 Sb.
 6. Pokud se cílovou částku nepodaří do konce termínu projektu naplnit, jsou investované peněžní prostředky vráceny jednotlivým podporovatelům.
 7. Vystavovatel se zavazuje splnit veškeré závazky vůči podporovatelům, které uvedl v projektu, pokud došlo k naplnění cílové částky.
 8. Vystavovatel se během zveřejnění projektu může dohodnout s poskytovatelem na úpravě či změně obsahu projektu.
 9. Poskytovatel neručí za splnění závazků vystavovatele podporovatelům, které vystavovatel uvedl v projektu.
 10. Poskytovatel nenese odpovědnost za soulad projektu s právními předpisy, a stejně tak nenese odpovědnost za zneužití projektu jinými třetími osobami v důsledku jeho zveřejnění.
 11. Poskytovatel si vyhrazuje právo podle svého uvážení nezveřejnit jakýkoliv projekt.
 12. Poskytovatel si vyhrazuje právo přerušit, zrušit nebo pozastavit jakýkoliv projekt.
 13. Vystavovatel je oprávněn na stránku projektu vložit odkaz na webové stránky jiných třetích osob, s tím, že poskytovatel nenese odpovědnost za obsah těchto webových stránek.
 14. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé uživatelům v souvislosti s užíváním služby poskytovatele, tedy poskytovatel nenese odpovědnost vůči podporovatelům za ztrátu či případně za nesplnění závazků převzatých vystavovatelem.
 15. Vystavovatel je povinen se podrobit AML identifikaci a kontrole od poskytovatele způsobem, který určuje zák. č. 253/2008 Sb., a způsobem, který určuje Systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření AML poskytovatele, a prokázat vlastnictví bankovního účtu, s uvedením čísla svého bankovního účtu.

VII. Duševní vlastnictví

 1. Autorská práva jsou po celou dobu zveřejnění projektu plně zachována vystavovateli, přičemž vlastním zveřejněním projektu na webu platformy nevzniká poskytovateli k projektu žádné právo, avšak vystavovatel uděluje poskytovateli licenci k užívání a zpracování odvozených děl, sloužící zejména k mediální a reklamní propagaci.
 2. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení práva duševního vlastnictví jiných třetích osob vystavovatelem.
 3. Poskytovatel si v případě pochybností vyhrazuje právo si vyžádat důkaz o vlastnictví práva duševního vlastnictví k jednotlivým projektům, a vystavovatel se zavazuje mu poskytnout v tomto ohledu součinnost.

VIII. Omezení odpovědnosti

 1. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu, kterou by mohl uživatel prohlédnutím obsahu webu platformy utrpět.
 2. Obsah vložený uživatelem na webu platformy neprezentuje názory poskytovatele.
 3. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou případným výpadkem nebo nefunkčností webu platformy.
 4. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou či způsobenou užíváním služby webu platformy.
 5. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení obecně závazných právních předpisů ze strany vystavovatelů a/nebo podporovatelů.

IX. Elektronické doručení

 1. Registrovaný uživatel webu Platformy souhlasí s elektronickým doručováním.

X. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

 1. Subjektem pro řešení sporů v oblasti finančních služeb je Finanční arbitr, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz.
 2. Subjektem pro řešení sporů v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb je Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, 190 00 Praha 9, www.ctu.cz.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. VOP představují úplnou dohodu mezi uživateli, zejména vystavovateli a podporovateli na straně jedné, a poskytovatelem na straně druhé, týkající se užívání webu Platformy.
 2. Obchodní podmínky a veškeré právní vztahy z těchto Podmínek vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

XII. Změny VOP

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tyto VOP, a to i bez udání důvodu.
 2. O případných změnách budou uživatelé informováni prostřednictvím zveřejnění oznámení na webu platformy nebo zasláním oznámení prostřednictvím e-mailu.
 3. Uživatel platformy má právo se k navrhované změně VOP vyjádřit, a v určené lhůtě nové znění VOP přijmout nebo odmítnout.
 4. V případě, že uživatel na návrh nového znění VOP nereaguje, po uplynutí určené lhůty je změna VOP akceptována, s tím, že mlčení uživatele v takovém případě znamená souhlas.
 5. Podmínkou jednostranné změny VOP ze strany poskytovatele je rozumná potřeba takové změny VOP.
 6. Toto ujednání VOP o změně VOP zakládá právo poskytovatele k jednostranné změně VOP v přiměřeném rozsahu.
 7. V případě, že uživatel odmítne nové znění VOP po provedení jednostranné změny VOP poskytovatele, má uživatel rovněž právo vypovědět smluvní vztah s poskytovatelem.

VOP byly v tomto znění schváleny rozhodnutím statutárního orgánu poskytovatele ze dne 1.1.2023.